>Blogguppgift Förstudie

9 10 2007

Förstudie

Uppdragsgivaren är ”E”, ett företag inom utbildningsbranschen. Företaget agerar bl a regelbundet på entreprenad för externa uppdragsgivare inom fältet arbetsmarknadsåtgärder. Det kan röra sig om utbildning med avseende på omställning inför en föränderlig arbetsmarknad, rehabilitering, fortbildning inom allmän datakunskap etc. Personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid, men även personer med annan kulturell bakgrund än den svenska, utgör en betydande del av elevunderlaget.

Projektets mål: konceptualisering av en spelform avsedd att bidraga till en nedsättning av förekomsten av särskrivning i det svenska språket hos uppdragsgivarens kursdeltagare.

Projektets syfte: att uppnå ovanstående mål på grundval av att det är fördelaktigt för uppdragsgivarens kursdeltagare att erhålla en förståelse för problematiken med särskrivningar i det svenska språket. Detta primärt med avseende på att öka kursdeltagares förutsättningar inför inträde eller återinträde på den svenska arbetsmarknaden.

Projektets avgränsningar utgörs av att:

1.) Avsaknaden av budget för projektgruppen medför ett utelämnande av regelrätt produktion för denna. Uppdraget begränsas därför till konceptualisering av produkt avsedd att svara mot projektets mål och syfte.

2.) Projektgruppens förutsättningar i enlighet med punkt 1.) avgränsar den från konceptualisering med avseende på produktion för digitala media.

3.) Projektgruppens förutsättningar i enlighet med punkt 1.) avgränsar den med avseende på produktion av en produkt, sådan att dess konceptualisering förutsätter en budget.

4.) Projektgruppen ej åläggs att svara mot andra produktkrav än sådana som är återföringsbara till konceptualisering av produkt med avseende på problematiken med särskrivning.

5.) Projektgruppen ej åläggs att efter konceptualisering utföra arbete med grafisk formgivning av produkt (pre-press).

Projektets omfattning utgörs av:

Arbete med konceptualisering av produkt för en projektgrupp om fyra personer under ett tidsomfång av fyra dagar.

SWOT-analys av projektet:

Strengths:

S1.) Ett starkt definierat mål.

S2.) En stark motivation hos projektgruppen.

Weaknesses:

W1.) Avsaknaden av en budget för projektet.

W2.) Avsaknad av erfarenhet inom projektgruppen.

W3.) Arbetet sker ej efter en etablerad projektmodell.

Threats:

T1.) Tidsomfånget ej adekvat för ingående speltestning.

T2.) Omogen marknad – i detta fall begränsat till en enskild kund.

Opportunities:

O1.) Projektgruppen har i det närmaste ”fria händer” med avseende på konceptualisering.

O2.) Arbetet är lärorikt och, i händelse av att vara framgångsrikt genomfört, meriterande.

Prioriteringen för projektet:

Då ingen budget förestår och tidsomfånget är begränsat till fyra arbetsdagar, prioriteras en snabb konceptualisering.

Prioriteringsordning:

Billigt (bortfaller)
Snabbt
Bra

Detta är den prioriteringsordning som satts efter de förutsättningar som presenterats av uppdragsgivaren för projektgruppen:

Avkall på kvalitet sker ej av andra skäl än av de begränsningar som specificerats av uppdragsgivaren.

Produktkrav:

1.) Spelformen skall praktiskt kunna tillämpas av lärare tillsammans med kursdeltagare i undervisningslokal.

2.) En spelform, sådan att den låter sig implementeras som pedagogiskt medel mot förekomsten av särskrivningar.

3.) Spelformen skall kunna facilitera förståelse av problematiken med särskrivningar även för kursdeltagare med endast grundläggande färdigheter i det svenska språket.

4.) Spelformen skall vara ändamålsenlig, effektiv samt engagerande.

5.) En spelomgång skall kunna äga rum under brukligt tidsomfång för enskilt undervisningstillfälle: ca 40-60 minuter.

Projektkrav:

1.) Inga kostnader får uppstå för projektet då ingen budget kan svara mot dessa.

2.) Projektet skall för sin omfattning kunna genomföras inom ramarna för det tidsomfång om fyra arbetsdagar som specificerats av uppdragsgivaren.

3.) Tillämpning av CPS (Creative Problem Solving).

4.) Speltestning skall genomföras i mån av tid.

5.) Projektmöten med uppdragsgivare sker endast i mån av tid – och då efter initiativ från projektgruppen efter det att projektet initierats.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: