>Vad är en ”workshop”?

13 03 2008

http://www.thefreedictionary.com/workshop

1. ”A room, area, or small establishment where manual or light industrial work is done.”

2. ”An educational seminar or series of meetings emphasizing interaction and exchange of information among a usually small number of participants”

Med utgångspunkten tagen i form av en frågeställning i ett utbildningssammanhang, föregår vi för säkerhets skull besvarandet av frågan med en kort titt på den 2:a lexikaliska definition som erbjuds av thefreedictionary.com:

2. ”Ett utbildande seminarium eller en serie av möten med tonvikt på samarbete och informationsutbyte mellan ett vanligen litet antal deltagare” (e.g: ”workshop för kreativt skrivande”)

Vem eller vilka är med?

Den som är inbjuden till, närvarande och delaktig i det sammanhang ”workshopen” avser att orientera inom.

Vad måste ingå?

Workshopen förutsätter att deltagare ingår, att ett syfte och ett mål klargjorts för dessa, samt att eventuell pedagogisk resurs, samt erforderlig informations- och bruksmateriel tillhandahålls.

Vad gör man?

Gruppen ser till ett delat syfte och ett delat mål. Som grupp försöker man sedan agera praktiskt med dessa i åtanke. Detta sker genom att man följer ett fördefinierat program under diskussionsartade former. Man konfererar fram arbetet, lägger vikt vid att erbjuda samtliga ingående parter den insyn i verksamheten som krävs för ett fullödigt deltagande – och upplever idealiskt en medvetenhet om huruvida man, som grupp, varit framgångsrika i att närma sig de syften och mål som legat som grund för själva workshopen.

Vad skiljer workshoppen från annat generiskt pyssel eller tradiga skoluppgifter?

En workshop är en fördefinierad programaktivitet för deltagare. Den kan därför ses som en produkt med avseende på system och kan marknadsföras som en sådan. Detta gäller spännande nog även sociala derivationer, vilket medger att man efter ingående testning kan – och faktiskt bör – försöka vara observant inför emergenta fenomen. Inför en eventuell marknadsföring av ett workshopmönster finns en styrka i att kunna referera till sådana effekter. Relationen mellan kunskap och upplevelse är den centrala attraktionen för deltagare i ett utbildningssammanhang. En workshop är genom sin tillfällighet och överskådlighet därför en tacksam form för utveckling.

Annonser

Åtgärder

Information

2 responses

13 03 2008
Ola Janson

Måste den vara för en liten grupp. Jag har arrangerat workshops för fler än 50 personer.

Om man utgår från de mycket bra saker som du skrivit i din definition, skulle du inte då kunna formulera en ännu skarpare definition? Det vill jag att du gör.

16 05 2008
Patrick Selliers

Uttrycket ”workshop” används vanligen för att deklarera verksamhetens natur, snarare än dispositionen för dess deltagare. En workshop blir i enlighet med verksamhetens avsikt att facilitera lärande genom samarbete en där dispositionen är av en eller flera mindre grupper. Begreppet ”workshops” (e.g. ”We will be holding a series of workshops”) förekommer också, men refererar då i regel till en förekomst av skilda ämneskategorier eller lokaliteter, alternativt till ett arrangemang av seriell disposition inom ett givet ämnesområde. Inte sällan föregås en workshop av ett seminarium. I det fallet agerar deltagarna i egenskap av åhörare som en odelad större grupp.
%d bloggare gillar detta: